Opinnäytetöiden oikoluku vaatii omanlaisensa asiantuntijuutta. Ammattilaisemme ottavat tarkistuksessa huomioon tieteellisen tyylin, jota sinun tulee käyttää opinnäytetyössäsi. Olemme kehittäneet Scribbr Kehitysmallin© yksinomaan opinnäytetöiden tarkistukseen. Opinnäytetyötäsi tarkistaessaan ammattilaisemme tarkistaa kaikki sen osat, mutta huomaa, että tarkistuksessa ei tarkisteta itse tekstin sisältöä (eli esimerkiksi faktantarkistusta).

Scribbr Kehitysmalli© on jaettu kahteen osioon: kieliopin tarkistamiseen ja tieteellisen tyylin tarkistamiseen.

 

Kehitysmalli osa 1 – Kielen tarkistus

Aihealue Erityisaihe
1. Onko kaikki sanat kirjoitettu oikein? Yleiset virheet oikeinkirjoituksessa ja tavutuksessa
Yhdyssanat (substantiivit)
Kiteytyneet sanaparit
Tavutus
Alkukirjaimet
2. Onko sanoja käytetty oikein? Articles
Pronominit
Demonstratiivit
Sanavalinta
Sijamuodot
Verbien rektiot
Yhdistävät sanat
3. Onko lauserakenteet kirjoitettu oikein? Subjektin ja predikaatin kongruenssi
Verb choice for collective nouns (singular vs. plural)
Sanajärjestys lyhyissä virkkeissä
Sanajärjestys pitkissä virkkeissä
Sanajärjestys listoissa
Verbien aikamuodot
Puuttuvat sanat
Lauseenvastikkeet
Tarpeettomat sanat
4. Onko välimerkkejä käytetty oikein? Pilkut
Kaksoispilkut
Puolipilkut
Pisteet
Kysymysmerkit
Sulkeet
Ajatusviivat
Väliviivat
5. Millaista tyyliä on käytetty? Passiivisten lauserakenteiden minimointi
Kapulakielen välttäminen
Ylipitkien ja monimutkaisten lauserakenteiden välttäminen
Asianmukaisten lauseiden aloitusten käyttäminen
Vaihtelevien ilmausten käyttäminen
Vaihtelevien lauserakenteiden käyttäminen
6. Onko kirjoittaja johdonmukainen? Tavutus
Isot kirjaimet
Verbien aikamuodot (kappaleissa tai osioissa)
Yleinen välimerkkien käyttö
(“Oxford”) lainausmerkit
Lainausmerkit

 

Kehitysmalli osa 2 – Tieteellisen kirjoittamisen tarkistus

Aihealue Erityisaihe
1. Onko tekstissä tieteellinen sävy? Akateemisen sanaston käyttäminen
Puhekielen välttäminen
Epätarkkojen ja tarpeettomien ilmausten välttäminen
2. Onko lainaukset kirjoitettu oikein? Referointi omin sanoin
Välimerkkien oikea käyttö sitaateissa
Kirjoitusvirheet lainauksissa
3. Onko numerot kirjoitettu oikein? Sanojen tai numeraalien käyttäminen numeroiden ilmaisussa
Pilkkujen ja pisteiden käyttö numeraalien yhteydessä
Symbolien ja mittayksikköjen käyttäminen numeroiden kanssa
4. Onko lyhenteitä käytetty oikein? Lyhenteiden oikeaoppinen esittely
Johdonmukaisuus lyhenteiden käytössä
Muiden lyhennesääntöjen noudattaminen
5. Ovatko kirjoittajan valinnat näkökulmasta ja kirjoittaja-äänestä asianmukaiset? Minä-muodon käytön välttäminen (vaadittaessa)
Sinä-muodon käytön välttäminen
Johdonmukainen äänen käyttäminen
6. Onko teksti ymmärrettävää? Epäselvien lauseiden välttäminen
Opinnäytetyön eri osiin sopivien aikamuotojen käyttäminen