Miten Kirjoittaa Opinnäytetyön Teoreettinen Viitekehys?

Teoreettinen viitekehys on yksi pro gradun surullisenkuuluisista osioista. Hyvä teoreettinen viitekehys antaa tutkimukselle vahvan tieteellisen perustan ja tukee opinnäytetyösi muita osia. Mutta mikä teoreettinen viitekehys itse asiassa on? Ja miten sellainen kirjoitetaan?

Teoreettisen viitekehyksen tavoite

Sen jälkeen kun olet hahmottanut tutkimusongelman ja tutkimuskysymyksen, on tärkeää määrittää mitä teorioita ja ideoita on olemassa suhteessa valitsemaasi aiheeseen.

Esittelemällä tämän tiedon ”kehystät” tutkimuksesi ja näytät, että olet perillä aiheeseesi liittyvistä avainkäsitteistä, teorioista ja malleista.

Valitsemasi määritelmät ja mallit antavat myös tutkimuksellesi suunnan, sillä jatkat eteenpäin näiden valintojen pohjalta projektisi eri vaiheissa.

Lisäksi teoreettinen viitekehys tarjoaa tieteellisen perustan tutkimuksellesi: se osoittaa, että tutkimuksesi ei ”ilmesty tyhjästä”, vaan se pohjautuu ja linkittyy tieteelliseen teoriaan.

Miten määrittää teoreettisen viitekehyksen sisältö

Kuten on mainittu yllä, valitsemallesi aiheelle keskeisiin olemassa oleviin teorioihin ja ideoihin viittaaminen on tärkeää teoreettisessa viitekehyksessä. Tämä pitää sisällään kuvailevat avaintermit, tutkimusongelman ja tutkimuskysymykset/hypoteesit. Siksi näiden käsitteiden hahmottaminen on tärkeä ensimmäinen askel.

1. Valitse avainkäsitteet

Esimerkki tutkimusongelmasta ja –kysymyksistä: Yritys X painii sen ongelman kanssa, että monet heidän verkkoasiakkaistaan eivät palaa takaisin tekemään ostoksia. Yrityksen johto haluaa kasvattaa asiakasuskollisuutta ja uskoo, että asiakastyytyväisyyden parantamisella on iso rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Tämän ongelman tutkimiseksi olet hahmottanut ja aioit keskittyä seuraaviin tutkimusongelmaan, tavoitteeseen ja tutkimuskysymyksiin:

Ongelma: Useat verkkoasiakkaat eivät palaa takaisin tekemään ostoksia.

Tavoite: Lisätä asiakkaiden uskollisuutta ja siten luoda lisää tuottoa.

Tutkimuskysymys: ‘Miten yritys X:n verkkoasiakkaiden tyytyväisyyttä voidaan parantaa asiakasuskollisuuden kasvattamiseksi?’

Alakysymykset:

  1. ‘Mikä on suhde asiakasuskollisuuden ja asiakastyytyväisyyden välillä?’
  2. ‘Miten tyytyväisiä ja uskollisia yritys X:n verkkoasiakkaat ovat tällä hetkellä?’
  3. ‘Mitkä seikat vaikuttavat yritys X:n verkkoasiakkaiden tyytyväisyyteen ja uskollisuuteen?’

Käsitteet “asiakasuskollisuus” ja “asiakastyytyväisyys” ovat keskeisiä tälle tutkimukselle ja niitä mitataan osana tutkimusta. Sen vuoksi ne ovat avainkäsitteitä, jotka tulee määritellä teoreettisessa viitekehyksessä.

2. Määritä ja arvioi keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit

Kirjallisuuskatsausta käytetään ensin määrittämään miten muut tutkijat ovat määritelleet nämä avainkäsitteet. Sinun tulee sen jälkeen vertailla kriittisesti eri tutkijoiden ehdottamia määritelmiä. Viimeisenä askeleena on valita tutkimukseesi parhaiten sopiva määritelmä ja perustella miksi näin on.

On myös tärkeää osoittaa, että näiden käsitteiden välillä on huomattavia yhteyksiä.

Sen lisäksi sinun tulee kuvailla kaikki avainkäsitteisiisi liittyvät relevantit teoriat ja mallit, ja perustella miksi käytät tai et käytä niitä omassa tutkimuksessasi.

3. Harkitse muiden elementtien lisäämistä teoreettiseen viitekehykseesi

Kattavan katsauksen liittäminen tutkimusaiheesi asiaintilasta teoreettiseen viitekehykseesi voi olla hyödyllistä, aiheestasi ja tieteenalastasi riippuen.

Tässä kohtaa on tärkeää ymmärtää ennalta ohjaajasi ja opiskeluohjelmasi odotukset. Teoreettiset tutkimusongelmat vaativat useammin katsauksen asiaintilaan kuin käytännöllisemmät tutkimusongelmat.

Tutkimusalan analysointi antaa sinulle kuvan siitä, mihin samantapaiset tutkimukset ovat keskittyneet ja mihin johtopäätöksiin ne ovat tulleet ongelman suhteen. Tämä selventää oman tutkimuksesi asemaa suhteessa olemassa olevaan tietoon alallasi.

Seuraavat askeleet auttavat sinua varmistamaan sen, että esität uskottavan katsauksen:

  • Kuvaile mitä keskusteluja aiheesta käydään olemassa olevassa kirjallisuudessa.
  • Kerro mitä metodeja, teorioita ja malleja muut kirjoittajat/tutkijat ovat käyttäneet. Ja kun teet niin, perustele myös miksi tietty teoria tai malli sopii tai ei sovi sinun omaan tutkimukseesi.
  • Analysoi yhtäläisyyksiä ja eroja oman tutkimuksesi ja aiemmin tehtyjen tutkimusten välillä.
  • Selitä miten tutkimuksesi lisää ymmärrystä olemassa olevaan tietopohjaan aiheesta.

Millaisiin tutkimuskysymyksiin voit vastata teoreettisessa viitekehyksessä?

Teoreettista viitekehystä voidaan käyttää vastamaan kuvaileviin tutkimuskysymyksiin, jotka vaativat ainoastaan kirjallisuuteen pohjautuvaa tutkimusta (tai työpöytätutkimusta). Esimerkiksi, teoria on itsessään riittävä vastaamaan tutkimuskysymykseen: ‘Mikä on suhde asiakasuskollisuuden ja kuluttajien tyytyväisyyden välillä?’.

Sen sijaan alakysymyksiin kuten ’Miten tyytyväisiä ja uskollisia yritys X:n verkkoasiakkaat ovat tällä hetkellä?’ ei voida vastata teoreettisessa viitekehyksessä, sillä ne vaativat kenttätutkimusta.

Teoreettista viitekehystä (ja kirjallisuuskatsausta, joka toimii sen selkärankana) voidaan myös käyttää analysoimaan pidemmälle jo olemassa olevia johtopäätöksiä ja hypoteeseja. Voit käyttää sitä myös oman hypoteesisi muotoiluun tai arviointiin, jota voit testata myöhemmin laadullisen tai määrällisen tutkimuksesi myötä.

Teoreettisen viitekehyksen rakenne

Teoreettisen viitekehyksen rakenteelle ei ole määrättyjä sääntöjä. Tärkeintä on luoda rakenne, joka on looginen. Yksi tapa sen tekemiseen on johtaa se tutkimuskysymyksistäsi/hypoteeseistasi ja joistakin avainkäsitteistäsi.

Voit esimerkiksi luoda osion tai kappaleen, jossa käsitellään jokaista kysymystä, hypoteesia tai avainkäsitettä. Sen tekstin sisällä voit tutkia teorioita ja malleja, jotka ovat olennaisia juuri siihen yhteyteen.

Miten pitkä teoreettisen viitekehyksen tulisi olla?

Säännöt pituudesta eivät ole myöskään määrättyjä, mutta teoreettinen viitekehys on keskimäärin 3–5 sivua pitkä.

Mallien tai muiden grafiikoiden käyttö voi olla hyödyllistä selventämään teoreettisen viitekehyksesi sisältöä. Jos olet kuitenkin huolissasi niiden viemästä tilasta, voit sijoittaa kuvituksesi liitteisiin (joihin voit sitten viitata päätekstissä).

Teoreettinen viitekehys esimerkki

Olemme tehneet esimerkin teoreettisesta viitekehyksestä, joka antaa sinulle kuvan siitä miltä tämä opinnäytetyösi tärkeä osa saattaisi näyttää.

Muistilista teoreettisen viitekehyksen laatimiseen

0 / 11

Hyvää työtä!

Sinun teoreettinen viitekehys pitäisi olla nyt täydellinen! Käytä muita tarkistuslistoja parantaaksesi opinnäytetyötäsi. Löydät lisää tarkistuslistoja ja vinkkejä meidän muista artikkeleista.

Palaa tarkistuslistaan

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

, I. (22. marraskuuta 2018). Miten Kirjoittaa Opinnäytetyön Teoreettinen Viitekehys?. Scribbr. Retrieved 27. toukokuuta 2024, from https://www.scribbr.fi/opinnaytetyon-rakenne/opinnaytetyon-teoreettinen-viitekehys-mita-ja-miksi/

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?