Vinkkejä opinnäytetyön tiivistelmän kirjoittamiseen

Pro gradun kirjoittamisesi aikana törmäät välillä kappaleisiin, joissa päädyt toistamaan itseäsi aika usein. Se, että esität paljon tietoa samalla tavalla on usein seurausta tietämättömyydestä synonyymeistä tai vaihtoehtoisista ilmaisutavoista.

Tämä tapahtuu usein johdanto-osiossa, jossa sinun odotetaan esittävän opinnäytetyösi rakenne tai (yleiskatsaus siitä). Todellakin, ei ole olemassa monia useita tapoja esittää kappaleen 2 sisältöä, vai onko?

Vaihtoehtoja ilmaisuun

Useimmat kirjoittajat päätyvät käyttämään samoja sanoja ja lauserakenteita kerta toistensa jälkeen esittäessään opinnäytetyönsä sisältöä tai hahmottaessaan sen rakennetta. Toisto tekee kuitenkin näistä työsi osioista todella yksitoikkoisia lukijoillesi. Alla esitetyt vaihtoehdot auttavat sinua lisäämään vaihtelua ja pitämään kirjoituksesi mielenkiintoisena.

Esimerkki 1: ‘Minä’ – rakenne

Minä pohdin ongelman syytä kappaleessa 1. Sen jälkeen käsittelen kirjallisuutta kappaleessa 2. Kappaleessa 3 käsittelen menetelmiä.

Kuten yllä oleva esimerkki 1 osoittaa, yksi vaihtoehto on käyttää “minä” –rakennetta. Tämä muoto ei ole kuitenkaan aina tarpeellinen tai toivottu.

Lisäksi voit myös käyttää passiivista muotoa:

Esimerkki 2: Passiivinen rakenne

Kappaleessa 1 esitellään tutkimusongelma, ja relevanttia kirjallisuutta käsitellään kappaleessa 2.

Passiivista rakennetta käytetään yleisesti tiivistelmissä, joissa kontekstista selviää kuka itse asiassa on toimija. Kuitenkin sen käyttäminen pro gradun muissa osissa saattaa tehdä tekstistä liian ympäripyöreää. Tämä artikkeli aiheesta aktiivinen vs. passiivinen rakenne kertoo lisää.

Toinen vaihtoehto on harkita niin kutsuttua “ES-AV” (eloton subjekti aktiivisen verbin kanssa ) –rakennetta informaatiosi esittämiseen:

Esimerkki 3: ES-AV -rakenne

Kappale 1 esittää johdannon tutkimusongelmaan ja kappale 2 käsittelee relevanttia kirjallisuutta

Kappale on eloton objekti, sillä se ei ole itsessään kykenevä toimintaan (kuten esittämään tai keskustelemaan). Siitä huolimatta lauseen merkitys on silti helposti ymmärrettävä. Tämän ES-AV –rakenteen käyttäminen on siten yleinen tapa lisätä tekstiin vaihtelua. Se voi olla erityisen hyödyllinen pro gradusi sisällön esittelyssä, tavoitteidesi tarkastelussa ja johtopäätösten kuvailussa.

Myös seuraavat rakenteet on hyödyllisiä pitää mielessä:

Esimerkki 4

Ensimmäisen kappaleen tarkoituksena on vastata ensimmäiseen alakysymykseen (tavoite -kappaleessasi)

Esimerkki 5

Tulokset-kappale osoittaa, että… (johtopäätös-kappaleessasi)

Lopuksi, alla oleva esimerkki havainnollistaa miltä erilaisten rakenteiden sekoittaminen voi näyttää.

Esimerkki 6

Kappale 2 sisältää katsauksen relevanttiin kirjallisuuteen. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät kuvataan kappaleessa 3, jonka jälkeen tulokset esitetään ja käsitellään kappaleessa 4. Lopuksi, kappaleessa 5 vedetään yhteen keskeiset johtopäätökset ja tutkimuksen rajallisuus sekä suositukset jatkotutkimuksesta.

Hyödyllisiä verbejä

Voit ehdottomasti pohtia, esittää, todistaa ja näyttää asioita – mutta mitä muuta voit “tehdä” tutkielmasi tiivistelmässä?

Näitä verbejä käyttämällä pidät tekstisi rikkaana ja vaihtelevana

Käsitellä Antaa ymmärtää
Perustella Viitata
Väittää Mainita
Selventää Huomauttaa
Verrata Edellyttää
Koskea jtkn Esittää
Vastustaa Ehdottaa
Kuvailla Tarjota oivallus
Osoittaa Suositella
Kuvailla Kumota
Määrittää Paljastaa
Painottaa Tiedottaa
Tarkastella Spekuloida
Selittää Tiivistää
Keskittyä Kohdentaa
Muotoilla Kohdella
Antaa Tukea
Korostaa Käyttää
Esitellä

Huomio: Varmista, että tarkistat verbin määritelmän ennen kuin käytät sitä tekstissäsi. Sen lisäksi, että varmistat sen käyttämisen oikealla tavalla merkityksen kannalta, on myös tärkeää varmistaa että se sopii yhteen lauseen rakenteen kanssa. Esimerkiksi seuraavat vaihtoehdot sopivat hyvin käytettäväksi passiivimuodossa, mutta ne eivät toimi hyvin muissa lauserakenteissa:

  • Perustuu
  • On keskeistä
  • On omistautunut

Tulisiko sinun viitata kappaleisiin yksi, kaksi ja kolme vai kappaleisiin 1, 2 ja 3?

Kun mainitset eri kappaleita tekstissäsi, paras tapa on käyttää numeraaleja. Kuitenkin tärkeitä on, että olet johdonmukainen valinnassasi. Olemme myös tehneet yleisen oppaan numeraalien käyttämisestä opinnäytetyössäsi.

Tarvitsetko lisää vinkkejä?

Anna meidän kertoa sinulle miten voit lyhentää tiivistelmääsi!

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

, I. (26. tammikuuta 2017). Vinkkejä opinnäytetyön tiivistelmän kirjoittamiseen. Scribbr. Retrieved 27. toukokuuta 2024, from https://www.scribbr.fi/opinnaytetyon-rakenne/vinkkejae-opinnaeytetyoen-tiivistelmaen-kirjoittamiseen/

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?