Esimerkki opinnäytetyön teoreettinen viitekehys

Teoreettisen viitekehyksen kirjoittaminen voi olla vaikea tehtävä, sillä se vaatii kirjallisuuteen paneutumista, sen kanssa painimista sekä opinnäytetyöllesi tärkeiden käsitteiden määrittelyä.

 Tutkimusongelmasi ja tutkimuskysymykset toimivat perustana teoreettisen viitekehyksen valmistelulle.

Esimerkki tutkimusongelmasta ja tutkimuskysymyksestä

Yritys X painii sen ongelman kanssa, että monet heidän verkkoasiakkaistaan eivät palaa takaisin tekemään ostoksia. Yrityksen johto haluaa kasvattaa asiakasuskollisuutta ja uskoo, että asiakastyytyväisyyden parantamisella on iso rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Tämän ongelman tutkimiseksi olet hahmottanut ja aioit keskittyä seuraavaan tutkimusongelmaan, tavoitteeseen ja tutkimuskysymyksiin:

Ongelma: Useat verkkoasiakkaat eivät palaa takaisin tekemään ostoksia.

Tavoite: Lisätä asiakkaiden uskollisuutta ja siten luoda lisää tuottoa.

Tutkimuskysymys: ‘Miten yritys X:n verkkoasiakkaiden tyytyväisyyttä voidaan parantaa asiakasuskollisuuden kasvattamiseksi?’

Alakysymykset:

  1. ‘Mikä on suhde asiakasuskollisuuden ja asiakastyytyväisyyden välillä?’
  2. ‘Miten tyytyväisiä ja uskollisia yritys X:n verkkoasiakkaat ovat tällä hetkellä?’
  3. ‘Mitkä seikat vaikuttavat yritys X:n verkkoasiakkaiden tyytyväisyyteen ja uskollisuuteen?’

“Uskollisuus” ja “asiakastyytyväisyys” ovat keskeisiä teoreettisessa viitekehyksessä määriteltäviä käsitteitä, sillä niillä on suuri rooli tutkimuksessa ja niitä tullaan myöhemmin mittaamaan..

Alla on (yksinkertaistettu) esimerkki siitä, miten voit kuvailla ja vertailla kirjallisuudesta löytyviä teorioita ja määritelmiä. Tässä esimerkissä keskitymme ‘asiakastyytyväisyys’–käsitteeseen.

Esimerkki teoreettinen viitekehys

2.1 Asiakastyytyväisyys
Thomassen (2003, p. 69) määrittelee asiakastyytyväisyyden seuraavasti: “Asiakkaan käsitys, joka saadaan tiedostetusti tai tiedostamattomasti vertaamalla hänen kokemuksia hänen odotuksiin”. Kotler & Keller (2008, p. 80) esittävät tähän määritelmään pohjautuen, että tyytyväisyyden määrittää “se tila, jolloin joku on onnellinen tai pettynyt tuotteen havaittuun suoriutumiseen suhteessa hänen odotuksiinsa nähden”. Suoriutuminen, joka on hänen odotuksiensa alapuolella, johtaa pettyneeseen asiakkaaseen, kun taas odotukset täyttävä suoriutuminen johtaa tyytyväiseen asiakkaaseen. Odotusten ylittäminen johtaa “erittäin tyytyväiseen tai jopa positiivisesti yllättyneeseen asiakkaaseen” (Kotler & Keller, 2003, p. 80).

Zeithaml & Bitnerin (2003, p. 86) määritelmä eroaa hieman Thomassenin määritelmästä: “Tyytyväisyys on vastaus kuluttajan täyttymykseen. Se on käsitys siitä, että tuotteen tai palvelun ominaisuus, tai palvelun tuote itsessään tarjoaa miellyttävän määrän kulutukseen liittyvää täyttymystä.” Zeithaml & Bitnerin painotus on siten tietynlaisen tyytyväisyyden saavuttamisessa suhteessa ostamiseen.

Thomassenin määritelmää tullaan käyttämään tässä tutkimuksessa, havainnoinnin tärkeyden vuoksi. Se istuu hyvin yritys X:n tarjontaan, jotka luokitellaan luxus-kategoriaan. Vaikka Zeithaml & Bitner (kuten Thomassen) sanovat asiakastyytyväisyyden olevan reaktio saatuun kokemukseen ja keskittyvän tietynlaiseen tyytyväisyyteen, heidän määritelmässään ei ole eroa tiedostetun ja tiedostamattoman vertailun välillä. Yritys X ilmoittaa missiossaan (katso Luku 1), että se ei halua ainoastaan myydä tuotetta, vaan myös tunteen; jonka vuoksi tiedostamattomalla vertailulla on tärkeä rooli. Thomassenin määritelmä on siksi oleellisempi tälle tutkimukselle.

Thomassenin asiakastyytyväisyysmalli

Thomassenin mukaan sekä niin kutsutulla arvolupauksella sekä muilla vaikuttajilla on merkitystä lopulliseen asiakastyytyväisyyteen. Tyytyväisyysmallissaan (Kaavio. 1) Thomassen osoittaa, että suusta suuhun –markkinointi, henkilökohtaiset tarpeet, aikaisemmat kokemukset, sekä tiedotus- ja suhdetoiminta määrittävät asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Näitä tekijöitä verrataan heidän kokemuksiin, ja tämä vertailu odotusten ja kokemusten välillä määrittää asiakkaiden tyytyväisyyden tason. Thomassenin malli on tärkeä tälle tutkimukselle, sillä sen avulla voidaan nähdä missä määrin asiakkaat ovat tyytyväisiä sekä mitkä parannukset ovat välttämättömiä.

Kaavio. 1: Asiakastyytyväisyyden luominen (Thomassen, 2007, p. 30).

Voisit tietenkin analysoida käsitteitä perusteellisemmin ja vertailla muita määritelmiä toisiinsa. Voisit myös pohtia teorioita ja avain kirjoittajien ideoita yksityiskohtaisemmin sekä tarjota useita malleja havainnollistamaan eri käsitteitä.

On kuitenkin erittäin tärkeää, että viittaat kaikkiin lähteisiisi kauttaaltaan teoreettisessa viitekehyksessä; APA-säännöt voi ohjata sinua siinä, miten se tehdään.

Olemme myös valmistelleet tiivistelmän kaikesta, mitä sinun tarvitsee tietää luodaksesi asianmukaisen teoreettisen viitekehyksen pro graduusi.

Mitä teoreettisen viitekehykseen kuuluu?

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

, I. (26. tammikuuta 2017). Esimerkki opinnäytetyön teoreettinen viitekehys. Scribbr. Retrieved 19. heinäkuuta 2024, from https://www.scribbr.fi/opinnaytetyon-rakenne/esimerkki-opinnaeytetyoen-teoreettinen-viitekehys/

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?