Suositukset opinnäytetyössä

Opinnäytetyösi saattaa sisältää suosituksia asiakasyritykselle tai organisaatiolle. Nämä suositukset liittyvät aiheeseen, jonka olet kuvaillut opinnäytetyösi johdannossa.

Tutkimuksesi tuloksiin perustuen mitkä erityiset ratkaisut ovat mahdollisia ja mitä toimenpiteitä asiakkaasi tulisi tehdä? Toisin sanoen, mitä suosittelisit asiakkaasi tekevän “huomenna”?

Suositukset kirjoitetaan yleensä erilliseen osioon, joka on johtopäätös- ja käsittely-kappaleiden jälkeen. Asiakkaasi sitä toivoessa voit myös esittää suositukset erillisessä toimenpidesuositukset–raportissa.

Jokaisen suosituksen tulisi olla selitetty ja perusteltu tutkimustuloksiisi nojaten. Keskity erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  1. Miten toimenpide vaikuttaa ongelman tai kysymyksen ratkaisemiseen?
  2. Miksi uskot niin olevan?

Esimerkki perustellusta suosituksesta

Tutkimuskysymys:
Miten aggressiivista käytöstä voidaan ennaltaehkäistä nuorten keskuudessa (10–12-vuotiaat) XXX -alueella?

Suositus
Jotta alakoulun ylimpien luokkalaisten liittymistä norkoiluun yläkoululaisten kanssa voidaan ehkäistä, on tärkeää järjestää koulun jälkeisiä iltapäiväaktiviteetteja 10–12-vuotiaille lapsille, jotta heidän vapaa-aika tarjoaa heille tarvitut rakenteet. Kunnalla voi olla aktiivinen rooli järjestöjen ohjeistamisessa, rahoituksen asettamisessa saataville sekä nuorisojärjestöjen tukemisessa.

Milloin suosituksia tulisi tehdä?

Jos yksikään tutkimuskysymyksistäsi on muotoiltu neuvoa-antavan kysymyksen muotoon, sinun täytyy ehdottomasti tehdä suosituksia, sillä asiakkaasi haluaa tietää tarkalleen mitä toimenpiteitä tulisi tehdä.

Vaikka selittävät tai kuvailevat tutkimuskysymykset eivät tähtääkään suoraan nykytilanteen muuttamiseen, ne voivat silti johtaa käytännön suosituksiin.

Miltä suositusten tulisi näyttää?

Suositusten tulisi olla konkreettisia ja niiden tulisi sisältää seuraavankaltaisia verbejä: pitää huolta, luoda, järjestää ja kehittää.

Voit esittää suosituksesi eri tavoin. Esimerkiksi, voit aloittaa perusteluistasi ja sitten siirtyä itse suosituksiin, tai päinvastoin. Tärkeintä on olla yhdistelemättä tyylejä.

Esimerkki neuvoa-antavasta tutkimuskysymyksestä käytännön suositusten kanssa

Tutkimuskysymys (neuvo):
Miten X peruskoulun opettajat voivat taata sen, että alakoulun oppilaiden keskinäisten suhteiden ylläpitoon vaikuttavia sosiaalisia suhteita PROMOTED 1–4-vuotiaiden keskuudessa.

Johtopäätös
Kieli on tärkeä edellytys useiden sosiaalisten taitojen hallitsemiselle. Jos lapset osaavat kielen paremmin, he voivat ilmaista itseään paremmin ja tyypillisesti osoittavat vähemmän ei-toivottua käytöstä. Lisäksi, he voivat ymmärtää ikäisiään paremmin. Lapset voivat siten luoda enemmän tilaisuuksia sosiaalisten taitojen harjoittelemiseen sekä kielitaidon kehittämiseen.

Suositus
Tutkimus osoitti, että kielen osaaminen on tärkeä elinehto sosiaalisten taitojen hallitsemiseen. Alakoulun tulisi kehittää ohjelmia kielen kehittämisen yhdessä päiväkotien kanssa tavoitteenaan jatkuvasti laajentaa 1–4-vuotiaiden lasten kielitaitoa.

Esimerkki kuvailevasta tutkimuskysymyksestä käytännön suositusten kanssa

Tutkimuskysymys (kuvaileva):
Missä määrin koettu sosiaalinen eristäytyminen vaikuttaa kansalaisluottamukseen Amsterdamin kaupungissa?

Esimerkki ala-kysymys (kuvaileva):
Miltä amsterdamilaisten sosiaalinen eristäytyminen näyttää käytännössä?

Johtopäätös
Tutkimustuloksiin perustuen voidaan todeta, että yksilöiden pääsyllä Internetiin, heidän naapurustoa kohtaan kokeman yhteyden tasolla ja iällä on suuri vaikutus siihen, miten he kokevat eristäytyneisyyden.

Suositus
Tutkimus on osoittanut, että vanhemmilla ihmisillä (erityisesti yli 65-vuotiailla) on suurempi riski sosiaaliseen eristäytyneisyyteen.
Sosiaalisen eristäytymisen ennaltaehkäisemiseksi on sen vuoksi suositeltavaa kiinnittää enemmän huomiota tähän kohderyhmään.

Lähde: Lievaart, N. F. (2009). Bowling alone without public trust (Master’s Thesis). Consulted https://www.ser.nl/~/media/files/internet/educatie/
Thesis / scriptieprijs_2010 / lievaart_volledige_scriptie.ashx

Kuinka monia suosituksia sinun tulisi kirjoittaa?

Nyrkkisääntönä yritä pitää suositusten lukumäärä yhteensä kolmen ja seitsemän välillä. Jos sinulla on enemmän, ryhmittele ne yhteen.

Huomioi, että sinulla voi olla useita suosituksia jokaista johtopäätöstä kohti. Yhden useimpiin johtopäätöksiin liittyvän suosituksen kirjoittaminen on myös hyväksyttyä.

Reunaehdot

Muistathan, että yhdelläkään yrityksellä tai organisaatiolla ei ole käytettävissä rajatonta määrää aikaa ja rahaa. Suosituksesi tulisivat pysyä heidän resurssien rajoissa ja heijastella heidän olemassa olevaa budjettia, deadlinea mihin mennessä toimenpide-ehdotus tulisi ottaa käyttöön ja kaikkia relevantteja sääntöjä (kuten lakeja ja säännöksiä).

Kirjoita pro gradusi johdantoon erillinen osio, jossa käyt läpi asiakkaasi ennalta asettamat reunaehdot. Tämä osio voidaan jättää pois, mikäli asiakkaasi ei ole asettunut ennalta mitään edellytyksiä.

Esimerkki tutkimuskysymyksestä reunaehtojen kanssa

Tutkimuskysymys (neuvoa-antava kysymys):

Miten yleisen Brabantin alueen peruskoulujen verkkosivuston hallinta voisi olla tehokkaampaa vuoden sisällä?

Edellytykset:

  • Ratkaisun tulisi lisätä tehokkuutta vähintään 10%:lla vuoden sisällä.
  • Siihen liittyvän budjetin ei tulisi ylittää 10 000€.
  • Verkkosivun ulkoasun tulee pysyä muuttumattomana.

Kuka lukee suosituksesi?

Tietenkin asiakkaasi tulee olemaan tärkein suositustesi lukija. Siitä voivat olla myös kiinnostuneita useat yrityksen tai organisaation sidosryhmät, mukaan lukien johtajat, tutkimukseen osallistuneet työntekijät ja kuka tahansa, joka saattaa joutua olemaan tekemisissä suosituksiisi liittyvien muutosten kanssa.

Mikä ero on johtopäätösten ja suositusten välillä?

Johtopäätökset-kappale vastaa tutkimuskysymykseesi perustuen tutkimuksesi tuloksiin. Sen sijaan suositukset tarjoavat konkreettisia ratkaisuja, joita asiakkaasi voi käyttää tulevaisuudessa uusien tavoitteiden asettamisessa; kaikkien sen sisältämien ideoiden pitää liittyä tutkimukseesi ja niiden tulee olla sekä realistisia että toteutettavissa olevia.

Varmista, että suosituksesi siitä mitä asiakas itse asiassa voisi tehdä (huomenna) ratkaistaakseen ongelman heijastavat sille asetettuja reunaehtoja.

Brabantin peruskoulun verkkosivua käsittelevässä esimerkissä asiakkaan tutkimukselle asettamat reunaehdot on eritelty selkeästi.

Kuten yllä mainittu, muistathan että sinulla voi olla myös useita yhteen johtopäätökseen liittyviä suosituksia (tai päinvastoin).

Mikä ero on näillä suosituksilla ja suosituksilla tulevaisuuden tutkimukselle?

Tässä artikkelissa käsitellyt suositukset on kohdistettu asiakkaallesi; kuten selitetty, ne tulisi liittää erilliseksi kappaleeksi graduusi graduusi ja mahdollisesti myös erilliseen raporttiin.

Sen sijaan, suositukset jatkotutkimukselle on kohdistettu akateemiselle yhteisölle, ja ne tulisi liittää ainoastaan opinnäytetyösi pohdinta-osioon.

Tarkistuslista suositukset

0 / 11

Hyvää työtä!

Käytä muita tarkistuslistoja parantaaksesi opinnäytetyötäsi. Löydät lisää tarkistuslistoja ja vinkkejä meidän muista artikkeleista.

Palaa tarkistuslistaan

* Jotkut opinto-ohjelmat hyväksyvät tämän muodon, toiset eivät. Siksi on parasta tarkistaa ohjaajaltasi ennen “minä” tai “me” –muotojen käyttämistä. Yleisesti suosittelemme välttämään tätä muotoa lukuun ottamatta pro gradusi esipuhe –osiota.

Erilliset toimenpidesuositukset?

Asiakkaasi saattaa haluta erillisen raportin toimenpidesuosituksista, jossa suosituksesi esitellään järjestellysti.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

, I. (22. marraskuuta 2018). Suositukset opinnäytetyössä. Scribbr. Retrieved 24. kesäkuuta 2024, from https://www.scribbr.fi/opinnaytetyon-rakenne/suositukset-opinnaeytetyoessae/

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?