Tutkimustulokset pro gradussa

Tutkimuksesi ja analyysisi valmistuttua voit aloittaa opinnäytetyösi tulokset-osion työstämisen. Tässä kohtaa pro gradua esität lukijalle tutkimuksesi tulokset ja vastaat tutkimuskysymykseesi tai testaat hypoteesiasi.

Erityyppisissä tutkimuksissa käytetään erilaisia tutkimusmenetelmiä. Näihin kuuluu muun muassa havainnot, kyselyt ja haastattelut. Kirjallisuustutkimus on myös yleinen tutkimusmenetelmä. Se, miltä tulokset-osiosi tulee näyttämään lopulta riippuu pitkälti siitä, minkä tyyppisen tutkimuksen olet tehnyt opinnäytetyössäsi.

Tämä artikkeli tarjoaa ohjeet sekä kvantitatiivisen tutkimuksen (kyselyt), että kvalitatiivisen tutkimuksen (haastattelut) tulosten esittämiseen opinnäytetyössä. Huomioithan, että alla mainitut askeleet liittyvät suoraan tutkimustulos-osioon opinnäytetyössäsi.

Kvantitatiivinen tutkimus (kyselyt)

Askel 1 – Esittele tutkimuksesi relevanttius

Selitä, miten kyselysi toteutettiin ja osoita, että käytit riittävän määrän vastaajia kyselyä toteuttaessasi. Kerro myös miten analysoit tuloksesi.

Askel 2 – Raportoi tulokset johdonmukaisesti

Helpoin tapa raportoida tuloksesi on kirjoittamalla ne niiden alakysymysten tai hypoteesien ympärille, jotka muodostit ennen tutkimuksesi aloittamista (esitelty aiemmin opinnäytetyössäsi).

Tuloksesi ja niiden suhde esittämiisi alakysymyksiin ja hypoteeseihin auttavat sinua lopulta vastaamaan tutkielmasi pääkysymykseen

Askel 3 – Selitä tulokset

Käsittele lyhyesti (yhdellä tai kahdella lauseella) kaikki tulokset, jotka liittyvät kuhunkin alakysymykseen ja ilmaise kaikki relevantit havainnot. Älä kuitenkaan mene niin pitkälle, että vastaisit tutkimuskysymykseesi tai tekisit johtopäätöksiä (tämä tapahtuu ainoastaan opinnäytetyösi johtopäätökset-osiossa).

Prosessi on samantapainen hypoteeseille, sinun tosin täytyy mainita osoittiko tutkimuksesi kunkin hypoteesin todeksi vai hylätyksi.

Askel 4 – Lisää taulukoita tai kuvioita (vapaavalintainen)

Voit myös lisätä taulukoita tai kuvioita (kuten kaavioita), mutta vain jos ne heijastavat tutkimustuloksiasi ja tuovat lisäarvoa opinnäytetyöllesi. Pidä huoli siitä, että muistat viitata näihin kaavioihin tekstissäsi, jotta lukijasi ymmärtävät miten ne liittyvät siihen seikkaan, jonka yrität kaaviosi avulla havainnollistaa.

Huomioi, että sinun ei tarvitse selittää jokaista tekstissä käyttämääsi kaaviota; lukijoiden pitäisi kyetä päättelemään se itse. Voit tehdä sen lukijoille helpommaksi suunnittelemalla kaaviosi ja tilastosi selkeällä, loogisella tavalla ja valitsemalla kaaviota kuvaavan otsikon.

Askel 5 – Tarkista tulokset-osiosi uudestaan

Käy läpi kaikki esittelemäsi tulokset, jotta voit verrata niitä vielä kerran pääkysymykseesi, alakysymyksiisi ja hypoteeseihisi. Jos tulokset eivät liity suoraan niihin, voit joko poistaa ne kokonaan työstäsi tai siirtää ne työsi loppuun liitteet-osioon.

Tulokset-osio esimerkki: Kuvaile kvantitatiivinen kysely

Ensimmäistä hypoteesiä testattiin regression analyysillä, joka käytti lahjoitusaikomusta riippuvana muuttujana ja sosiaalista etäisyyttä itsenäisenä muuttujana. Tämän analyysin tulokset (katso kaavio 5) osoittavat, että sosiaalisella etäisyydellä on merkittävän heikko yhteys lahjoitusaikomuksen kanssa (b * = 18, p = .05), mikä on merkittävä ennuste lahjoitusaikomuksesta; kun sosiaalinen etäisyys kasvaa, lahjoitusaikomus kasvaa myös. Siitä johtuen H1 ei ole vahvistettu. Päinvastoin, tämä tulos viittaa merkittävään vaikutukseen päinvastaiseen suuntaan.

table-example-survey

Kvalitatiivinen tutkimus (haastattelut)

Askel 1 – Esittele tutkimuksesi relevanttius

Mainitse esimerkiksi kuinka monta haastattelua suoritit ja selitä miten litteroit ja koodasit keräämäsi aineiston.

Askel 2 – Raportoi tulokset johdonmukaisesti

Jos pro gradusi sisältää erityisiä alakysymyksiä tai hypoteesejä, voit käsitellä tuloksia niiden pohjalta. Näihin kysymyksiin vastaaminen ja hypoteesiin testaaminen on tärkeä askel, joka valmistaa sinut vastaamaan pääkysymykseesi (minkä teet opinnäytetyösi johtopäätöksissä).

Kvalitatiivisessä tutkimuksessa haastattelut eivät aina kuitenkaan vastaa täysin tiettyihin kysymyksiin tai hypoteeseihin. Siinä tapauksessa on parempi käsitellä tuloksia käyttämällä niitä listausmenetelmiä (tai kyselylomakkeita), joita käytit haastattelussasi. Nämä aiheet heijastavat tutkimiasi aiheita ja siten linkittyvät tutkimuskysymykseesi.

Askel 3 – Käsittele tulokset

Korosta tuloksia, jotka liittyvät kuhunkin alakysymykseen, hypoteesiin tai aiheeseen ja selitä miksi ne ovat relevantteja. Voit myös selventää ja tukea huomioitasi lainauksilla haastatteluista (kunhan ne liittyvät työsi aiheeseen).

Liitä mukaan lyhyt selitys (yhdellä tai kahdella lauseella), joka osoittaa tarkasti mitä nämä tulokset merkitsevät suhteessa tiettyyn alakysymykseen, hypoteesiin tai aiheeseen. Voit ajatella tätä jopa pienimuotoisena johtopäätöksenä – muista kuitenkin, että tämän osion johtopäätöksen merkitys tutkimuskysymykseesi kirjoitetaan vasta opinnäytetyösi johtopäätökset-osiossa.

Jos olet muodostanut hypoteesejä työssäsi, sinun tulee mainita onko tutkimuksesi osoittanut ne tosiksi vai ei.

Askel 4 – Tarkista tulokset-osiosi uudestaan

Katso vielä kertaalleen, että kaikki esittämäsi tulokset liittyvät alakysymyksiisi, hypoteeseihisi tai käsittelemiisi aiheisiin.

Muut tulokset (kuten kokonaiset haastatteluraportit) voidaan sijoittaa liitteet-osioon.

Kysyttäessä mitkä videopelit ovat enemmän tai vähemmän taiteenmuoto vastaaja

Kysyttäessä mitkä videopelit ovat enemmän tai vähemmän taiteenmuoto vastaaja vastasi, että videopelit itsessään eivät ole taidemuoto, mutta niissä käytetään toisinaan luovuutta. Kriteerit, joita on käytetty tunnistamaan taide peleistä, keskittyvät pelin ulkoasuun, tarinankerrontaan ja myös musiikkiin sekä peliyrityksissä työskenteleviin luoviin työryhmiin. Yksi vastaajista teki seuraavanlaisen huomion:

“Henkilökohtaisesti minusta roolipelaaminen on[eh], enemmän [eh] huomion käyttämistä [eh] hahmojen luomiseen […] pelimaailman suunniteluun […] koska tällöin on mahtava […] koska koko tarina on tärkeä ja mitä enemmän huomiota pieniin yksityiskohtiin on kiinnitetty, kaikkien pelin elementtejen rakenne paranee […] Tästä syystä mahdollisesti […] On olemassa enemmän [er][…]. Kyllä, […] siellä tarvitset enemmän luovia suunnittelu-ammattilaisia […] tässä […]. Esimerkiksi, keskivertotekijä tai jotain.”

Tiivistettynä voidaan sanoa, että videopelit nähdään taiteenmuotona, mutta on selvää että luovuus ja taiteen muut elementit ovat joissakin peleissä tärkeämpiä kuin toisissa.

Mitä eroa on johtopäätöksillä ja tuloksilla opinnäytetyössä?

Tulokset-osio esittää lyhyitä havaintoja jokaisesta alakysymyksestä, hypoteesistä tai aiheesta (kuten yllämainituissa esimerkeissä 1 ja 2). Näiden havaintojen tulisi olla kuitenkin olla maksimissaan yhden tai kahden lauseen mittaisia. Pidä huoli siitä, että et aloita käsittelemään näiden havaintojen merkitystä tutkimuskysymyksellesi.

Sen jälkeen on johtopäätösten vuoro. Kaikkien alakysymysten, hypoteesien tai käsiteltyjen aiheiden tulokset yhdistyvät johtopäätökset-osiossa. Yhdessä ne muodostavat vastauksen tutkimuskysymykseesi, mistä puhutaan yksityiskohtaisesti siinä kohtaa.

Tarkistuslista tulokset-osiolle

0 / 8

Hyvää työtä!

Sinun tulekset-osio pitäisi olla nyt täydellinen! Käytä muita tarkistuslistoja parantaaksesi opinnäytetyötäsi. Löydät lisää tarkistuslistoja ja vinkkejä meidän muista artikkeleista.

Palaa tarkistuslistaan

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

, I. (22. marraskuuta 2018). Tutkimustulokset pro gradussa. Scribbr. Retrieved 19. heinäkuuta 2024, from https://www.scribbr.fi/opinnaytetyon-rakenne/tutkimustulokset/

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?